Li analitzem la seva situació econòmica

Assessoria Comptable

Assessorament integral per la seva empresa

Assessoria Colsan SLP en Reus, Tarragona, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable - Graduat Social - Assegurances - Comptabilitat - Disseny de Pàgines Web - Declaració de la Renda 2019 - Comerç Exterior Internacional - Altes i Baixes treballadors, autònoms i professionals - RGPD Protecció de Dades - Control de Presència - Canvi Nom Vehícles


Tant per a autònoms o empreses el nostre equip realitzarà un estudi i assessorament dels seus estats comptables així com les seves obligacions d'acord amb les normatives vigents amb la documentació aportada, analitzant i processant la seva comptabilitat per optimitzar la gestió de la seva empresa o negoci

Assessoria Colsan SLP en Reus, Tarragona, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable - Graduat Social - Assegurances - Comptabilitat - Disseny de Pàgines Web - Declaració de la Renda 2019 - Comerç Exterior Internacional - Altes i Baixes treballadors, autònoms i professionals - RGPD Protecció de Dades - Control de Presència - Canvi Nom Vehícles

 • Registre d'operacions comptables
 • Compte de Pèrdues i Guanys
 • Impostos de Societats

Assessoria Colsan SLP en Reus, Tarragona, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable - Graduat Social - Assegurances - Comptabilitat - Disseny de Pàgines Web - Declaració de la Renda 2019 - Comerç Exterior Internacional - Altes i Baixes treballadors, autònoms i professionals - RGPD Protecció de Dades - Control de Presència - Canvi Nom Vehícles

 • Elaboració de Balanços de situació
 • Balanç Sumes i Saldos
 • Compliment d'obligacions fiscals

Legalització davant el Registre Mercantil de llibres comptables

Assentaments comptables, obertura i tancament d'exercici

Estudi, valoració dels costos i despeses de la seva empresa

Operacions de leasing, confirming, factoring, renting, etc.

Revisió i actualització de comptabilitats endarrerides

Previsió de resultats, tancament de l'exercici

Preparació i tramitació dels Comptes Anuals


 • Elaboració d'assentaments en el llibre diari
 • Atenció de les obligacions formals i fiscals
 • Gestió de tresoreria
 • Amortitzacions i provisions
 • Elaboració i enviament del Llibre Major
 • Gestions davant l'Administració Pública
 • Anàlisi de dades i principals ràtios

Assessoria Colsan SLP en Reus, Tarragona, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable - Graduat Social - Assegurances - Comptabilitat - Disseny de Pàgines Web - Declaració de la Renda 2019 - Comerç Exterior Internacional - Altes i Baixes treballadors, autònoms i professionals - RGPD Protecció de Dades - Control de Presència - Canvi Nom Vehícles