Una resposta eficaç per a la seva activitat

Assessoria Laboral

Assessorament integral per la seva empresa

Assessoria Colsan SLP en Reus, Tarragona, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable - Graduat Social - Assegurances - Comptabilitat - Disseny de Pàgines Web - Declaració de la Renda 2019 - Comerç Exterior Internacional - Altes i Baixes treballadors, autònoms i professionals - RGPD Protecció de Dades - Control de Presència - Canvi Nom Vehícles


Estem a prop de vostè en les necessitats i obligacions laborals de la seva empresa o negoci i al costat de vostè davant de qualsevol esdeveniment o conflicte que pugui sorgir oferint-li les millors solucions individuals o col·lectives per a la seva activitat

Altes, baixes i els seus contractes per a treballadors, autónoms i professionals

Expedients d'acomiadament objectius per causes econòmiques i productives

Expedients de regulació temporal de reducció o suspensió de jornada

Estudi de bonificacions i subvencions dels contractes dels treballadors

Contractació laboral i tramitació d'altes i baixes d'empleats de la llar

Gestió parts d'incapacitat temporal per a empleats i autònoms

Confecció de nòmines, liquidacions i certificats d'empresa


Vols obrir un nou negoci? Vols millorar el que ja tens?

El nostre equip l'assessorarà en qualsevol aspecte de l'àmbit laboral del seu nou projecte com a emprenedor guiant-lo en tots els punts de la seva gestió quotidiana que pugui necessitar per al seu negoci, així com aquelles opcions que desitgi millorar en la situació actual de la seva activitat

 • Retencions trimestrals-anuals de l'IRPF
 • Notificacions telemàtiques de la Seguretat Social
 • Gestió amb la Seguretat Social, SEPE, INSS i Hisenda
 • Tramitació de parts de malaltia i accidents laborals

 • Conciliacions laborals individuals i col·lectives
 • Gestió d’acomiadaments disciplinaris i sancions
 • Procediments sancionadors per faltes comeses
 • Tramitacions d'expedients de maternitat/paternitat

Assessoria Colsan SLP en Reus, Tarragona, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable - Graduat Social - Assegurances - Comptabilitat - Disseny de Pàgines Web - Declaració de la Renda 2019 - Comerç Exterior Internacional - Altes i Baixes treballadors, autònoms i professionals - RGPD Protecció de Dades - Control de Presència - Canvi Nom Vehícles

 • Gestions davant inspeccions de treball
 • Tramitació pensions de jubilació
 • Control de costos laborals
 • Convenis col·lectius de les empreses

Assessoria Colsan SLP en Reus, Tarragona, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable - Graduat Social - Assegurances - Comptabilitat - Disseny de Pàgines Web - Declaració de la Renda 2019 - Comerç Exterior Internacional - Altes i Baixes treballadors, autònoms i professionals - RGPD Protecció de Dades - Control de Presència - Canvi Nom Vehícles

 • Pla d'Avaluació de Riscos Laborals
 • Assessorament sobre la normativa laboral
 • Mediació davant conflictes laborals
 • Procediments davant el Jutjat de lo Social